Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost PROLIFE s.r.o., Štrossova 231, Pardubice 530035/91, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C26025, IČ 27560261 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 773252633

e-mail: [email protected]

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Registrací do služby PROLIFEWEB.CZ  provozované na našich internetových stránkách (dále jen „Služba“) s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

 

Za účelem poskytování Služby budeme zpracovávat Vaše identifikační, kontaktní a další údaje, které jste vyplnili při uzavírání smlouvy o poskytování Služby (dále jen „Smlouva“) včetně všech jejich aktualizací provedených z Vaší strany, a dále IP adresu Vašeho počítače, údaj o datu a času uzavření Smlouvy a jejím případném ukončení, o platbě za Službu, o počátku, průběhu a konci poskytování Služby, o komunikaci v souvislosti s poskytováním Služby a o období, na které je Služba uhrazena.

 

Pokud jste nám při uzavírání Smlouvy nebo při užívání Služby poskytli údaje, které nejsou povinné, případně byly tyto údaje z Vaší strany aktualizovány, budeme tyto údaje používat pro zkvalitňování Služby, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Nepovinně poskytnuté údaje lze kdykoli vymazat nebo změnit ve Vašem uživatelském rozhraní.

 

Vaši e-mailovou adresu budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se Službou, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

 

Pokud užíváte Službu pro vkládání inzertních nabídek nebo jiného obsahu na naše stránky, budeme zpracovávat Vámi vložený obsah. Účelem tohoto zpracování je poskytování Služby a jeho právním základem je výše uvedená smlouva.

 

Pokud využíváte Službu prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony a tablety (dále jen „Aplikace“) zpracováváme údaje o poruchách Aplikace (doba a identifikace poruchy), názvu Aplikace, typu koncového zařízení, na kterém byla Aplikace spuštěna, operačním systému koncového zařízení včetně údaje o jeho verzi, a tyto údaje spolu s Vaší e-mailovou adresou předáme v případě poruchy Aplikace třetí straně – poskytovateli nástroje pro analýzu fungování Aplikace. Účelem tohoto zpracování je analýza chyb ve zdrojovém kódu Aplikací a jeho právním základem je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby.

 

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje označené při uzavírání Smlouvy jako povinné, nebudeme Vám moci poskytnout příslušnou Službu a neuzavřeme s Vámi Smlouvu o jejím poskytnutí.

 

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat s výjimkou předávání údajů pro analýzu fungování Aplikace (viz. výše).

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Vámi při registraci nebo kdykoli později poskytnuté nebo upravené nepovinné osobní údaje, které jste sami nesmazali dříve, budeme zpracovávat do doby ukončení poskytování Služby.

 

Vámi vložený obsah budeme zpracovávat do doby ukončení poskytování Služby.

 

Údaje pro analýzu fungování Aplikace budeme zpracovávat po dobu 3 let.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

 

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

 

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

 

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: [email protected], webové stránky: https://www.uoou.cz.

Doprava GEIS zdarma nad 5 000 Kč

Zavolejte nám: +420 773 252 633

X